Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Základné informácie
  Program konferencie
  Organizačné pokyny a termíny
  Účastnícke poplatky
  Výbory a partneri
  Kontakty
  Information in English
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Program konferencie SCHOLA 2014

 

        

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
International Society of Engineering Pedagogy – IGIP
Informačná spoločnosť pre výchovu a vzdelávanie
člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností

PROGRAM

10. medzinárodnej vedeckej konferencie SCHOLA 2014

Inovácie vo výchove a vzdelávaní – Trendy v odborovej didaktike
 

27. 11. 2014 štvrtok

08:30 – 09:30  Prezentácia

09:30 – 10:00 Slávnostné otvorenie konferencie

10:00 – 11:30 Prednášky pozvaných prednášajúcich

prof. Ing. Milan Slavík, CSc. - SELF-REFLECTION OF UNIVERSITY TEACHERS
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. - ZSVTS A JEHO PÔSOBENIE PRI PRÍPRAVE EUROINŽINIEROV SLOVENSKA
prof. Ing. Rudolf Šlosár, PhD.  - VÝZNAM A ÚLOHY ODBOROVEJ DIDAKTIKY V PRÍPRAVE UČITEĽOV ODBORNÝCH EKONOMICKÝCH PREDMETOV
doc. Ing. Soňa Rusnáková, Ph.D. - ROZVOJ VZDELÁVANIA ŽIEN V TECHNICKÝCH ODBOROCH NA SLOVENSKU

11:30 – 12:00

prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc. - SÚČASNOSŤ A BUDÚCNOSŤ TECHNICKÉHO VZDELÁVANIA NA SLOVENSKU
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. - TRENDY PROFESNÍHO ZAMĚŘENÍ STUDENTŮ UČITELSTVÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ A UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ V KOMBINOVANÉ FORMĚ STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ MASARYKOVY UNIVERZITY BRNO
 

12:00 – 13:00  Obed (reštaurácia Academus)
 

13:00 – 15:00 Príspevky v sekciách (miestnosť č. 1 a č. 2)

13:00 – 14:00 Panelová diskusia – Konzorcium (miestnosť č. 2)
 

I. sekcia (miestnosť č. 1)

13:00 – 15:00 Príspevky v sekcii

Bajtoš Ján - Janáková Monika - VYUŽITIE PRVKOV DRAMATIZÁCIE VO VYUČOVACOM PROCESE
Andres Pavel – Dobrovská Dana - ROLE KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ V OSOBNÍM ROZVOJI TECHNIKŮ
Kowaliková Petra - Papřoková Anna - FIREMNÍ KULTURA JAKO INTEGRUJÍCÍ PRVEK KURIKULA SPOLEČENSKOVĚDNÍCH PŘEDMĚTŮ NA VŠB-TU OSTRAVA
Novák Jaromír - KOMPARÁCIA DOPLŇUJÚCEHO PEDAGOGICKÉHO ŠTÚDIA A UČITEĽSKÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV NA EKONOMICKEJ UNIVERZITE V BRATISLAVE
Svoboda Ivo - VYBRANÉ OTÁZKY OBOROVÉ DIDAKTIKY VÝUKY ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ V OBLASTI PRÁVA A BEZPEČNOSTI
Szőköl István - INOVÁCIA ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU PREDŠKOLSKEJ A ELEMENTÁRNEJ PEDAGOGIKY NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE UJS
Šafránková Jana Marie  - AKTIVIZAČNÍ VÝUKA PRO SOUČASNÉ STUDENTY
Krásna Slávka - INOVATÍVNE FORMY A METÓDY CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA UČITEĽOV STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKÔL V EDUKAČNEJ PRAXI
Válek Jan - Krejčí Jan - Sládek Petr - IMPLEMENTACE MULTIPLATFORMNÍ MOBILNÍ APLIKACE DO VÝUKY ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ
 

II. sekcia (miestnosť č. 2)

13:00 – 14:00 Panelová diskusia – Konzorcium

14:00 – 15:00 Príspevky v sekcii

Stejskalová Pavla - ASPEKTY PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ
Hrazdilová Bočková Kateřina - Škoda Miroslav - Hrvolová Miroslava - VZTAHY MEZI UČITELI A ŽÁKY V RÁMCI KONCEPTU KULTURY ŠKOLY (GYMNÁZIUM V UHERSKÉM HRADIŠTI)
Šeben Zaťková Tímea - ROZVOJ A ZVYŠOVANIE PODNIKATEĽSKÝCH KOMPETENCIÍ LEKTOROV A UČITEĽOV ODBORNÝCH PREDMETOV
Sládek Petr - Pecina Pavel - Viková Lucia - Šibor Jiří - AUTOEVALUACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ UČITELSTVÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ A UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ MASARYKOVY UNIVERZITY BRNO- HISTORIE A PERSPEKTIVY
Dluhošová Miroslava - Marešová Hana - VÝUČBA MATERINSKÉHO JAZYKA V MULTIUŽÍVATELSKÝ VIRTUÁLNOM PROSTREDÍ
Kultan Jaroslav - VPLYV VYUŽÍVANIA IT NA ZMENU DIDAKTICKÉHO PROCESU
Pecina Pavel – Svoboda Ivo - PEDAGOGICKÁ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA UČITELŮ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ
 

15:00 – 15:30 Prestávka na kávu
 

15:30 – 17:30 Príspevky v sekciách (miestnosť č. 1 a č. 2)
 

I. sekcia (miestnosť č. 1)

15:30 – 17:30 Príspevky v sekcii

Ouroda Karel - INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA – DOSAVADNÍ VÝVOJ A DALŠÍ MOŽNOSTI
Koszembar-Wiklik Małgorzata - SHAPING OF ANTI-CORRUPTION ATTITUDES OF STUDENTS USING INTERNET TOOLS
Sobczyk Wiktoria - Poros Michal - GEOPARKI W EDUKACJI GEOLOGICZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ
Moser Daniela - TEACHING IS MORE THAN TEACHING – DEVELOPING STUDENTS’ RESEARCH COMPETENCES IN ICT (INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY) TEACHER EDUCATION BY ACTION RESEARCH METHODS
Triščák Marek - Andrejčák Imrich - Smoligová Jana - INOVÁCIE VO VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ PROSTREDNÍCTVOM SAMOHODNOTENIA KVALITY VYSOKEJ ŠKOLY POMOCOU MODELU CAF (THE COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK)
Šmejkalová Kateřina - SIMULOVANÉ VÝSEČE SOCICÁLNÍ REALITY VE VÝUCE
Oravec Miroslav - ROZVOJ KĽÚČOVÝCH KOMPETENCIÍ ŠKOLITEĽOV V ODBORNEJ PRAXI
Takáčová Alexandra - Hrmo Roman - UPLATNENIE ABSOLVENTOV NA TRHU PRÁCE
Krpálková Krelová Katarína - Krpálek Pavel - KONCEPCIA PEDAGOGICKEJ PRÍPRAVY ZAČÍNAJÚCICH VYSOKOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV
Podařil Martin - Hrmo Roman - ZISŤOVANIE VPLYVU INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ NA AUTORITU UČITEĽA VO VYUČOVACOM PROCESE TECHNICKÝCH ODBORNÝCH PREDMETOV
 

II. sekcia (miestnosť č. 2)

15:30 – 17:30 Príspevky v sekcii

Šutová Michaela - Sládek Petr - EYE-TRACKING VE VÝUCE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ
Ambrozy Marián - TVORIVOSŤ UČITEĽA FILOZOFIE
Adamovič Martin - KOMPETENCIE UČITEĽA PRI PREPOJENí ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A ETICKEJ VÝCHOVY NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH
Klecun Rudolf - VZDELÁVANIE ŠTUDENTOV TECHNICKÉHO SMERU
Hasajová Lívia - Villim Andrej - APLIKÁCIA METÓD TEÓRIE VYUČOVANIA MATEMATIKY AKO TREND V SKVALITŇOVANÍ EDUKÁCIE GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
Kmecová Iveta - HODNOTENIE KVALITY VÝUČBY S VYUŽITÍM DIDAKTICKEJ TECHNIKY SO ZAMERANÍM NA VYUŽÍVANIE INTERAKTÍVNEJ TABULE V RÁMCI VÝUČBY
Paška Peter – Gubíniová Katarína - MODERNÝ PRÍSTUP K VÝUČBE ODBORNÝCH PREDMETOV PROSTREDNÍCTVOM VYUŽITIA PRVKOV TQM
Ladičová Lucia - TVORIVÉ PÍSANIE V SLOVENSKOM JAZYKU A LITERATÚRE
Hužovičová Mária  - Laliková Mária - KLÍMA VYUČOVANIA, KLÍMA TRIEDY  A ZLEPŠOVANIE VYUČOVACIEHO PROCESU PROSTREDNÍCTVOM TQM

 

18:00 Záver konferencie

18:30 – 20:30 Spoločenský večer (reštaurácia Academus)

 

28. 11. 2014 piatok

09:00 – 10:00 Príspevky v sekcii (miestnosť č. 1)

Blaško Michal - SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY VO VÝUČBE
Šimúth Jozef - Sarmány-Schuller Ivan - VPLYV KOGNITÍVNEHO ŠTÝLU NA ŠTUDIJNÉ PREFERENCIE
Chmelárová Zuzana - VÝZNAM PREDMETU “PSYCHOHYGIENA V PRÁCI UČITEĽA” V PRÍPRAVE  ŠTUDENTOV  UČITEĽSTVA ODBORNÝCH EKONOMICKÝCH PREDMETOV
Bilčík Alexander - POŽIADAVKY ŽIAKOV NA OSVETLENIE A FAREBNOSŤ TRIED
 

10:00 – 10:30 Prestávka na kávu
 

10:30 – 12:00 Príspevky v sekcii (miestnosť č. 1)

Velichová Ľudmila - KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE UČITEĽA CVIČNEJ FIRMY
Orbánová Darina - VÝZNAM TVORIVOSTI PRI VYUŽÍVANÍ MODERNÝCH VYUČOVACÍCH METÓD
Jurinová Jana - DEVELOPMENT OF THE E-LEARNING COURSE MODULE AND THE PILOT COURSE RESULTS
Žeravíková Iveta - DIDAKTICKÉ KOMPETENCIE LEKTORA VO VZDELÁVANÍ DOSPELÝCH
Hrmo Roman - Kučerka Daniel - Krištofiaková Lucia - INTEGROVANÉ DIDAKTICKÉ PRACOVISKÁ A ICH VYUŽITIE
Porubčanová Dáša - Vojteková Miriama - INOVÁCIA EDUKÁCIE? NIE JE TO VOĽBA, JE TO ZODPOVEDNOSŤ!

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.