Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  ŠVOČ DTI 2015
  Pozvané prednášky v týždni vedy a techniky 2014
  Začiatok akademického roka 2014/2015
  XII. medzinárodné vedecké sympózium
  Festival vzdelávania 2014
  Univerzita tretieho veku DTI 2014/2015
  Detská univerzita DTI 2014 – Zábavná AJ
  Detská univerzita DTI 2014 - Hádaj, čo robím
  Promócie DTI 2014
  Štátne skúšky DTI 2014
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2014
  ŠVOČ DTI 2014
  Pozvané prednášky v týždni vedy a techniky 2013
  Začiatok akademického roka 2013/2014
  Univerzita tretieho veku DTI 2013/2014
  Promócie DTI 2013
  Detská univerzita DTI 2013
  Štátne skúšky DTI 2013
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2013
  Prednáška riaditeľa Ekonomického ústavu SAV
  ŠVOČ DTI 2013
  Konferencia Etika všedného dňa 2013
  Slávnostná inaugurácia rektora DTI
  Začiatok akademického roka 2012/2013
  Univerzita tretieho veku DTI 2012/2013
  XI. medzinárodné vedecké sympózium
  Detská univerzita DTI 2012
  Promócie 2012
  Štátne skúšky 2012
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2012
  ŠVOČ DTI 2012
  Dni otvorených dverí DU DTI a UTV DTI
  Umelecké dielo v akademickej knižnici
  Začiatok akademického roka 2011/2012
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2011
  Promócie 2011
  Štátne skúšky 2011
  ŠVOČ DTI 2011
  Začiatok akademického roka 2010/2011
  Prómocie 2010
  Štátne skúšky 2010
  Stropkovská levica
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2010
  Prvé promócie DTI
  Vedecká konferencia 2009
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Otvorenie akademického roka 2013-2014

Rektor Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom, prof. PhDr. Erich Petlák, CSc., otvoril v poradí už ôsmy akademický rok na dubnickej vysokej škole, ktorá poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v štyroch bakalárskych a dvoch magisterských študijných programoch v prvom i druhom stupni vysokoškolského štúdia. Slávnostné otvorenie nového akademického roka 2013/2014 sa konalo dňa 11. októbra 2013 v Dome kultúry v Dubnici nad Váhom za účasti vedenia, pedagógov i nepedagogických pracovníkov a samozrejme študentov nielen prvého ročníka Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom. Na slávnostnom podujatí sa zúčastnili významní hostia z viacerých slovenských vysokých škôl a univerzít, spolupracujúcich súkromných spoločností a inštitúcií verejnej správy, napríklad Ing. Daniel Lajčin, PhD., generálny riaditeľ holdingu Dupres Group, prof. Ing. Peter Plavčan, CSc., generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR, Ing. Jaroslav Baška, poslanec NR SR, Dr. Ing. Pavel Andres, PhD., viceprezident IGIP z Masarykovho ústavu vyšších štúdii ČVUT v Prahe a mnohí ďalší.

Rektor vysokej školy vo svojom príhovore predostrel zámery a vízie dubnickej vysokej školy v novom akademickom roku a zároveň prizval všetkých zúčastnených k práci, ktorá DTI prinesie žiaduce úspechy. Ako povedal, ambíciou školy je neustále zvyšovať kvalitu prípravy študentov, ktorá bude vychádzať z  vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti. Zdôraznil však, že ide o stupňovanie požiadaviek nielen na prácu študentov, ale aj ústavov DTI a v neposlednom rade na prácu každého pedagóga. V novom akademickom roku sa pedagogický kolektív bude i naďalej usilovať, aby edukačný proces nebol len prínosom informácií, ale aby študenti videli vo svojich pedagógoch osobnosti, ktorým záleží na ich rozvoji. Prof. Petlák zároveň povzbudil študentov DTI do zodpovedného štúdia a aktívnej snahy na prednáškach a seminároch. „Buďte dychtiví po získavaní vedomostí a poznávaní všetkého nového, čo škola a pedagógovia ponúkajú. Ak budete nároční na seba, budete nároční aj na nás.“ povedal.

Po slávnostnom prejave rektora využil príležitosť prihovoriť sa účastníkom podujatia aj generálny riaditeľ Sekcie VŠ na MSVVaŠ SR, prof. Peter Plavčan, ktorý sa mimo iného zmienil o úspešnom procese ukončenia komplexnej akreditácie DTI. Ako povedal, inštitút v súčasnosti spĺňa podmienky na zaradenie medzi vysoké školy, ktoré nie sú začlenené medzi univerzitné vysoké školy alebo odborné vysoké školy. Tento fakt, ako aj výsledky hodnotenia školy v oblasti výskumnej činnosti umožňujú dubnickej škole uchádzať sa o akreditáciu doktorandského štúdia už v tomto období.

Pri príležitosti slávnostného otvorenia akademického roka sa už tradične odovzdávali certifikáty ING-PAED IGIP. Rektor Dubnického technologického inštitútu odovzdal certifikáty za účasti viceprezidenta IGIP Dr. Ing. Pavla Andresa, PhD. a predsedu Slovenského monitorovacieho komitétu IGIP doc. Ing. Romana Hrmu, PhD. šiestim úspešným uchádzačom, ktorí prešli certifikačným procesom IGIP. Titul ING-PAED IGIP prispieva k spoločenskému postaveniu učiteľov technických predmetov a dokonca v štátoch, kde IGIP pôsobí, znamená kvalifikáciu vyučovať technické predmety. Zároveň boli prerokované možnosti ďalšej spolupráce IGIP a DTI s cieľom zaradenia DTI do Indexu IGIP. DTI sa bude môcť následne uchádzať o akreditáciu vybraných aktivít tak, aby na odporúčanie medzinárodného monitorovacieho výboru mohol prezident IGIP udeliť DTI titul „Engineering Education Training Centre for International Engineering Educators“.

Po slávnostných príhovoroch sa konala oficiálna imatrikulácia. Študenti najskôr prečítali imatrikulačný sľub, ktorým sa zaviazali zodpovedne pristupovať k svojim študijným povinnostiam a šíriť dobré meno DTI. Rektor školy odovzdal vybraným študentom imatrikulačné listy, čím je viac ako 1000 študentov prvého ročníka DTI symbolicky prijatých do študentskej obce DTI. V sprievodnom programe podujatia už tradične nechýbala kultúrna vsuvka. V rámci tohtoročného ceremoniálu vystúpil Marek Pružinec z Konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici, ktorý poslucháčom zaspieval pieseň Strangers in the night od Franka Sinatru a Primášovo srdce od Karola Duchoňa.

Nový akademický rok je na DTI slávnostne otvorený, na študentov teraz čakajú dva semestre študijných povinností a záleží na nich, ako sa postavia k ich plneniu. Pripájame sa k prianiu úspešného akademického roka, ktoré zaznelo v príhovore prof. Petláka: „Som presvedčený, že štúdium na našej vysokej škole presvedčilo o našej odhodlanosti pripraviť študentov, ako najlepšie vieme. Pravda, to neznamená, že nemáme spoločnými silami siahať po vyšších métach. Aké budú, závisí len od všetkých nás, od svedomitého plnenia si úloh. Želám Vám všetkým veľa osobných, pracovných a študijných úspechov.“

   
         
   
         
   

 

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.