Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  ŠVOČ DTI 2015
  Pozvané prednášky v týždni vedy a techniky 2014
  Začiatok akademického roka 2014/2015
  XII. medzinárodné vedecké sympózium
  Festival vzdelávania 2014
  Univerzita tretieho veku DTI 2014/2015
  Detská univerzita DTI 2014 – Zábavná AJ
  Detská univerzita DTI 2014 - Hádaj, čo robím
  Promócie DTI 2014
  Štátne skúšky DTI 2014
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2014
  ŠVOČ DTI 2014
  Pozvané prednášky v týždni vedy a techniky 2013
  Začiatok akademického roka 2013/2014
  Univerzita tretieho veku DTI 2013/2014
  Promócie DTI 2013
  Detská univerzita DTI 2013
  Štátne skúšky DTI 2013
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2013
  Prednáška riaditeľa Ekonomického ústavu SAV
  ŠVOČ DTI 2013
  Konferencia Etika všedného dňa 2013
  Slávnostná inaugurácia rektora DTI
  Začiatok akademického roka 2012/2013
  Univerzita tretieho veku DTI 2012/2013
  XI. medzinárodné vedecké sympózium
  Detská univerzita DTI 2012
  Promócie 2012
  Štátne skúšky 2012
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2012
  ŠVOČ DTI 2012
  Dni otvorených dverí DU DTI a UTV DTI
  Umelecké dielo v akademickej knižnici
  Začiatok akademického roka 2011/2012
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2011
  Promócie 2011
  Štátne skúšky 2011
  ŠVOČ DTI 2011
  Začiatok akademického roka 2010/2011
  Prómocie 2010
  Štátne skúšky 2010
  Stropkovská levica
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2010
  Prvé promócie DTI
  Vedecká konferencia 2009
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Štátne záverečné skúšky DTI 2013

V dňoch 22. – 29.6.2013 sa na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom konali po prvýkrát štátne záverečné skúšky budúcich magistrov – získané vedomosti a zručnosti malo možnosť predviesť 721 študentov magisterských študijných programov učiteľstvo technických predmetov a učiteľstvo ekonomických predmetov. Študenti bakalárskeho štúdia svoje vzdelanie a zodpovednú prípravu zhodnotili v dňoch 3. – 14.6.2013, kedy sa na DTI konali záverečné štátne skúšky pre takmer 1300 budúcich bakalárov študijného programu učiteľstvo praktickej prípravy

Štátna skúška pozostávala z obhajoby záverečnej práce – bakalárskej alebo diplomovej, a zo skúšky z troch štátnicových predmetov. Študenti odpovedali pred štvorčlennými skúšobnými komisiami, ktoré tvorili okrem pedagogických pracovníkov DTI aj ďalší špecialisti z akademického prostredia a praxe. Každý štátnicový deň predstúpilo pred každú zo štyroch až šiestich skúšobných komisií 20 študentov – 10 v dopoludňajšom a 10 v popoludňajšom termíne. Na štátnych skúškach DTI v akademickom roku 2012/2013 neuspelo v magisterských študijných programoch 31 študentov a v bakalárskom študijnom programe neuspelo 58 študentov. Títo študenti budú mať možnosť absolvovať štátne skúšky v opravnom termíne koncom októbra 2013.

Traja študenti v bakalárskom študijnom programe ukončili štátne skúšky a celé štúdium s vyznamenaním, t. j. nemali ani v jednom predmete hodnotenie horšie ako „B“ a vážený študijný priemer mali nižší ako 1,5, vďaka čomu získali „červený“ diplom. Viacerí študenti pri štátnych skúškach „vyhoveli s vyznamenaním“, t. j. získali z obhajoby záverečnej práce a z predmetov štátnej skúšky hodnotenia nie horšie ako „B“, pričom aspoň dve zo štyroch hodnotení bolo „A“. Ostatní študenti uspeli s hodnotením „vyhovel“.

Podľa vyjadrení predsedov skúšobných komisií bola úroveň tohtoročných štátnych skúšok dobrá. Aj tento rok bola vysoko hodnotená úroveň záverečných prác, pri písaní ktorých študenti využívajú svoje skúsenosti z praxe. Keďže prevažná väčšina študentov Dubnického technologického inštitútu študuje v externej forme štúdia, často si volia tému záverečnej práce z oblasti, v ktorej pracujú. Keď študent spracováva problematiku, s ktorou sa denne stretáva, spravidla je aj obhajoba záverečnej práce jednoduchšia.

Čerstvým bakalárom a magistrom prajeme všetko dobré, hlavne pevné zdravie a aby nadobudnuté vzdelanie zhodnocovali v pracovnom i v súkromnom živote.

 

   
         
   
         
   

 

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.