Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  ŠVOČ DTI 2015
  Pozvané prednášky v týždni vedy a techniky 2014
  Začiatok akademického roka 2014/2015
  XII. medzinárodné vedecké sympózium
  Festival vzdelávania 2014
  Univerzita tretieho veku DTI 2014/2015
  Detská univerzita DTI 2014 – Zábavná AJ
  Detská univerzita DTI 2014 - Hádaj, čo robím
  Promócie DTI 2014
  Štátne skúšky DTI 2014
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2014
  ŠVOČ DTI 2014
  Pozvané prednášky v týždni vedy a techniky 2013
  Začiatok akademického roka 2013/2014
  Univerzita tretieho veku DTI 2013/2014
  Promócie DTI 2013
  Detská univerzita DTI 2013
  Štátne skúšky DTI 2013
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2013
  Prednáška riaditeľa Ekonomického ústavu SAV
  ŠVOČ DTI 2013
  Konferencia Etika všedného dňa 2013
  Slávnostná inaugurácia rektora DTI
  Začiatok akademického roka 2012/2013
  Univerzita tretieho veku DTI 2012/2013
  XI. medzinárodné vedecké sympózium
  Detská univerzita DTI 2012
  Promócie 2012
  Štátne skúšky 2012
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2012
  ŠVOČ DTI 2012
  Dni otvorených dverí DU DTI a UTV DTI
  Umelecké dielo v akademickej knižnici
  Začiatok akademického roka 2011/2012
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2011
  Promócie 2011
  Štátne skúšky 2011
  ŠVOČ DTI 2011
  Začiatok akademického roka 2010/2011
  Prómocie 2010
  Štátne skúšky 2010
  Stropkovská levica
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2010
  Prvé promócie DTI
  Vedecká konferencia 2009
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Nový akademický rok na DTI bol slávnostne otvorený

Dňa 12. októbra 2012 sa konalo slávnostné otvorenie nového akademického roka 2012/2013 na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom. Vysoká škola, ktorá od akademického roka 2012/2013 ponúka vysokoškolské vzdelanie v štyroch bakalárskych študijných programoch a dvoch magisterských študijných programoch, otvorila svoje brány za účasti predstaviteľov vedenia DTI, na čele s povereným rektorom RNDr. Karolom Korintušom, vzácnych hostí z partnerských vysokých škôl, organizácií a spolupracujúcich samospráv a samozrejme študentov nielen prvého ročníka, ktorí zaplnili sálu Kultúrneho domu v Dubnici nad Váhom do posledného miesta.

Príležitosť krátkym príhovorom pozdraviť študentov DTI využili mimo iných aj Ing. Ján Tatar, zástupca primátora mesta Dubnica nad Váhom, a viceprezident medzinárodnej organizácie IGIP, Dr. Ing. Pavel Andres, PhD. z Masarykovho ústavu vyšších štúdií ČVUT v Prahe. Po slávnostných príhovoroch sa konala oficiálna imatrikulácia. Študenti najskôr prečítali imatrikulačný sľub, ktorým sa zaviazali zodpovedne plniť svoje povinnosti a šíriť dobré meno DTI. Rektor školy potom odovzdal vybraným študentom imatrikulačné listy. Týmto krokom je takmer 1300 študentov prvého ročníka DTI symbolicky prijatých do študentskej obce DTI. V sprievodnom programe podujatia už tradične nechýbala kultúrna vsuvka – tento rok prišla svojim spolužiakom zaspievať študentka bakalárskeho štúdia Natália Paulovičová pieseň od Alexandry Burke Hallelujah. Excelentný Natáliin výkon si vyslúžil dlhotrvajúci aplauz.

Tohtoročné slávnostné otvorenie akademického roka DTI sa však vyznačovalo aj jednou premiérou – odovzdávaním certifikátov Medzinárodnej spoločnosti pre inžiniersku pedagogiku IGIP. Rektor DTI, za účasti viceprezidenta IGIP, Dr. Ing. Pavla Andresa, PhD., a sekretára Slovenského monitorovacieho komitétu, doc. Ing. Romana Hrma, PhD., slávnostne odovzdal certifikáty siedmim uchádzačom, ktorí prešli certifikačným procesom IGIP. Titul ING-PAED IGIP prispieva k spoločenskému postaveniu učiteľov technických predmetov a dokonca v štátoch, kde IGIP pôsobí, znamená kvalifikáciu vyučovať technické predmety. Zároveň sa začali rozhovory o možnostiach ďalšej spolupráce medzi organizáciou IGIP a DTI, ktorej výsledkom by mohlo byť nielen zaradenie DTI do Indexu IGIP, ale aj následná úspešná akreditácia vybraných aktivít DTI (po splnení všetkých podmienok), ktorých absolventi môžu požiadať o zápis do Registra IGIP a používať titul ING-PAED IGIP.

Nový akademický rok je na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom slávnostne otvorený. Študentov teraz čakajú dva semestre študentských radostí, ale aj povinností a náročnej práce – bude záležať len na nich, ako čas strávený na vysokej škole využijú. Pripájame sa k prianiu, ktoré za všetkých predniesol poverený rektor DTI, RNDr. Karol Korintuš: „Dovoľte mi na záver môjho príhovoru použiť slová významného slovenského vedca, prof. Aurela Stodolu, ktoré odzneli pred niekoľkými dňami aj pri príležitosti 15. výročia založenia Prešovskej univerzity v Prešove. Aurel Stodola sa pri príležitosti odchodu do dôchodku v r. 1929 na polytechnike v Zürichu vyjadril nasledovne – Isté je, že niet na svete zázračnej vyučovacej metódy, ktorá by mohla pretvoriť menej nadaných ľudí na géniov, nedbanlivé povahy na výkvet horlivosti a pomaly reagujúce temperamenty na virtuózov výkonnosti. No svätou povinnosťou školy je ujať sa láskyplne všetkých, teda aj menej nadaných a viesť ich k disciplinovanému mysleniu... – Nech sú tieto slová symbolom nádeje a určitého kréda, ktorým vstupujeme do nového akademického roka. Želám vám všetkým pevné zdravie, pohodu v rodinnom a pracovnom živote a veľa úspechov v tvorivej, študijnej a výskumnej práci.“

   
         
   
         
   
 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.