Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  ŠVOČ DTI 2015
  Pozvané prednášky v týždni vedy a techniky 2014
  Začiatok akademického roka 2014/2015
  XII. medzinárodné vedecké sympózium
  Festival vzdelávania 2014
  Univerzita tretieho veku DTI 2014/2015
  Detská univerzita DTI 2014 – Zábavná AJ
  Detská univerzita DTI 2014 - Hádaj, čo robím
  Promócie DTI 2014
  Štátne skúšky DTI 2014
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2014
  ŠVOČ DTI 2014
  Pozvané prednášky v týždni vedy a techniky 2013
  Začiatok akademického roka 2013/2014
  Univerzita tretieho veku DTI 2013/2014
  Promócie DTI 2013
  Detská univerzita DTI 2013
  Štátne skúšky DTI 2013
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2013
  Prednáška riaditeľa Ekonomického ústavu SAV
  ŠVOČ DTI 2013
  Konferencia Etika všedného dňa 2013
  Slávnostná inaugurácia rektora DTI
  Začiatok akademického roka 2012/2013
  Univerzita tretieho veku DTI 2012/2013
  XI. medzinárodné vedecké sympózium
  Detská univerzita DTI 2012
  Promócie 2012
  Štátne skúšky 2012
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2012
  ŠVOČ DTI 2012
  Dni otvorených dverí DU DTI a UTV DTI
  Umelecké dielo v akademickej knižnici
  Začiatok akademického roka 2011/2012
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2011
  Promócie 2011
  Štátne skúšky 2011
  ŠVOČ DTI 2011
  Začiatok akademického roka 2010/2011
  Prómocie 2010
  Štátne skúšky 2010
  Stropkovská levica
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2010
  Prvé promócie DTI
  Vedecká konferencia 2009
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Dubnický technologický inštitút zorganizoval medzinárodné vedecké sympózium

V dňoch 6. – 8. septembra 2012 sa konalo v Hoteli Most Slávy v Trenčianskych Tepliciach 11. medzinárodné vedecké sympózium s názvom Európske štandardy vzdelávania v systéme manažérstva kvality vysokých škôl a inštitúcií celoživotného vzdelávania (Geschichte der Erwachsenenbildung in Zentraleuropa). Podujatie zorganizoval Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom s cieľom vytvoriť kreatívne prostredie na prezentáciu a výmenu najnovších teoretických poznatkov i praktických skúseností z oblasti manažérstva kvality vysokých škôl, inštitúcií celoživotného vzdelávania a výučby na vysokých školách.
K aktuálnej téme kvality vzdelávania sa prišli vo svojich odborných príspevkoch vyjadriť, ale aj si vypočuť zaujímavé prednášky ostatných spíkrov, rektori, prorektori, dekani vysokých škôl a univerzít zo Slovenska a zahraničia, zástupca MŠVVaŠ SR, ministerský radca z Rakúska, vedúci ústavov a pracovníci inštitúcií celoživotného vzdelávania, vysokoškolskí a stredoškolskí pedagógovia i študenti. Spolu takmer 70 účastníkov zo Slovenska a ďalších siedmich európskych krajín (ČR, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Rakúsko, Turecko, Poľsko) tak spoločne nadviazalo na tradíciu konania sympózia na tému história vzdelávania dospelých v strednej Európe, ktorú v roku 1995 založili na Mariborskej univerzite v Maribore, Slovinsko.
Súčasťou otváracieho ceremoniálu aktuálneho ročníka bol slávnostný akt podpísania zmluvy o spolupráci medzi Dubnickým technologickým inštitútom v Dubnici nad Váhom a Vysokou školou Eötvös József v Baji, Maďarsko. Zmluvu o medzinárodnej spolupráci podpísali rektori škôl RNDr. Karol Korintuš a prof. Mihály Sári, PhD., ktorí svojim podpisom potvrdili záujem týchto vysokých škôl spoločne riešiť úlohy na poli vzdelávania, vedy a výskumu. Toto gesto svedčí o tom, že 11. ročník sympózia sa zameriaval nielen na výmenu vedomostí a názorov, ale aj na nadväzovanie a prehlbovanie kontaktov medzi vzdelávacími inštitúciami. Ako potvrdili mnohí účastníci, celé sympózium sa nieslo v priateľskej atmosfére, ku ktorej určite prispela dobrá organizácia i pestrý sprievodný program. Veď komu by sa nepáčila cimbalová muzika, ktorá hrala na štvrtkovom slávnostnom bankete, či piatková exkurzia do neďalekého historického Trenčína? Počas sprievodných akcií mali hostia zároveň priestor na networking a neformálnejšie diskusie.

Závery sympózia, ktoré zhrnula vedecká garantka sympózia, doc. PhDr. Viola Tamášová, CSc., akcentujú hlavne tieto myšlienky:
- v oblasti kvality riadenia je potrebné venovať pozornosť evaluačným procesom z aspektu riadenia školy,
- v oblasti vzdelávania dospelých je potrebné venovať pozornosť otázkam kvality uplatňovaním systémového prístupu,
- v oblasti manažovania kvality celoživotného vzdelávania je potrebné vytvoriť projekt pre zavedenie a uplatnenie riadenia kvality inštitúcií celoživotného vzdelávania a ich vnútorného hodnotenia.

Nasledujúci 12. ročník medzinárodného vedeckého sympózia „Geschichte der Erwachsenenbildung in Zentraleuropa“ je plánovaný na rok 2014 v maďarskom Debrecíne. Zástupcovia Debrecínskej univerzity v Debrecíne už teraz začali negociácie o príprave tohto významného podujatia, ktoré spracováva a snaží sa posúvať riešenie problematiky kvality vzdelávania v Európe.

Poďakovanie
Vedecká garantka a organizátori konferencie ďakujú za pomoc a podporu sponzorom a partnerom sympózia, hlavne spoločnostiam T. Smaragd, Impulz – reklamná agentúra s.r.o., Pastel reklamné štúdio, Kaqun sk, s. r. o. a ďalším sponzorom, ako aj mediálnym partnerom sympózia – Televízia Považie, Televízia Trenčín, Televízia Trenčianske Teplice, education.sk, konferencie.sk, edumenu.cz, portalvs.sk, Dubnické noviny a eFocus – časopis o znalostnej spoločnosti a informačných technológiách.

   
         
   
         
   

 

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.