Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  Projekt virtuálnej univerzity
  Projekt IT k modermému manažmentu
  Projekt VŠ na základe eu. štandardov
  Projekt zvyšovania kvality vzdelávania na DTI
  Projekt manažér služieb v automobilovom priemysle
  Projekt Dobudovanie infraštruktúry na DTI
  Ver. obstarávanie 1
  Ver. obstarávanie 2
  Ver. obstarávanie 3
  Zmluvy
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Vysoká škola na základe európskych štandardov vzdelávania

 

 

 

 
         

Vysoká škola na základe európskych štandardov vzdelávania

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom začal v januári 2012 implementovať projekt s názvom „Vysoká škola na základe európskych štandardov vzdelávania“.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR v rámci Operačného programu Vzdelávanie, pričom spolufinancovanie z Európskeho sociálneho fondu predstavuje 85 % celkových oprávnených výdavkov a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu SR predstavuje 10 % celkových oprávnených výdavkov na projekt.
Časový rámec realizácie projektu je naplánovaný na obdobie od januára 2012 do decembra 2013, t. j. 24 mesiacov.
Cieľovou skupinou projektu sú študenti  súkromnej vysokej školy, interní pedagogickí zamestnanci súkromnej  vysokej školy a manažéri súkromnej  vysokej školy.
Strategický cieľ projektu je vybudovať, prevádzkovať a zlepšovať systém manažérstva kvality so zameraním na zavedenie systému kvality vzdelávania na báze európskych štandardov ESG.
Špecifický cieľ je vybudovať, prevádzkovať, certifikovať a zlepšovať systém manažérstva kvality vysokej školy.

Aktivity projektu

1.1. Návrh a overenie  systému vnútorného zabezpečenia kvality vzdelávania na báze ESG
1.2. Návrh a overenie opatrení k odstráneniu informačnej nerovnosti vo vzťahu vysokej školy
        k verejnosti týkajúcej sa vnútorného zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania
1.3. Návrh a overenie hodnotenia výsledkov zavedenia systému vnútorného  zabezpečenia
        kvality vzdelávania.

Základné údaje o projekte

Názov projektu: Vysoká škola na základe európskych štandardov vzdelávania

ITMS kód Projektu: 26110230058

Operačný program Vzdelávanie

Prioritná os 1  Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“
 

Viac informácií k projektu

Vysoká škola a kvalita

 

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.