Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecký časopis
  ŠVOČ
  Vedecké konferencie a semináre
  Dokumenty a formuláre
  Spolupráca s vysokými školami
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Vedecké konferencie a semináre

Medzinárodná vedecká konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2013

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom organizoval v dňoch 23. – 24. mája 2013 už štvrtý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Dnešné Trendy Inovácií 2013, ktorá sa už tradične venuje problematike využívania prvkov moderných technológií vo vzdelávaní. Konferencia sa konala v Grand hoteli Permon v Podbanskom vo Vysokých Tatrách. Vedecký garant konferencie, prof. Ing. Ladislav Várkoly, PhD., ako preferovanú pre tento ročník stanovil problematiku mobilného vzdelávania a praktické aplikácie tzv. experimentov na diaľku, ktoré môžu využívať aj telesne postihnutí občania. Záštitu nad tohtoročnou konferenciou prijali generálny riaditeľ Sekcie VŠ na MŠVVaŠ SR, prof. Ing. Peter Plavčan, CSc., generálny riaditeľ Dupres Group, Ing. Daniel Lajčin, PhD., rektor DTI, prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. a riaditeľka DTI, Mgr. Gabriela Sláviková, PhD.
Podujatia vo všetkých jeho formách sa zúčastnilo viac ako 100 odborníkov zo Slovenska a zahraničia, hlavne z Poľska, Českej republiky, Ukrajiny, Ruska a Srbska.
Vedecký garant vo svojom úvodnom slove poďakoval dr hab. inż. Ryszardovi Szczebiotovi a dr hab. inż. prof. PWSIiP Wojciechovi Kornetovi za úspešné zvládnutie organizácie konferencie Dnešné Trendy Inovácií 2012, ktorá sa konala na pôde Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, a za vydanie vedeckej publikácie Present Day Trends of Innovations 2.
Odborným výstupom z medzinárodnej vedeckej konferencie sú v tomto roku dve recenzované publikácie príspevkov z konferencie v printovej podobe. Príspevky v anglickom jazyku boli vydané v publikácii s názvom Present Day Trends of Innovations 3, príspevky v iných ako anglickom jazyku sú uverejnené v publikácii Dnešné Trendy Inovácií.
Počas slávnostnej recepcie v prvý večer podujatia pokrstila riaditeľka DTI, Mgr. Gabriela Sláviková, PhD., odbornú publikáciu o nových vzdelávacích, školiacich a tréningových centrách EÚ, vzdelávacích technológiách a interaktívnych výučbových materiáloch pre nízkokvalifikovanú pracovnú silu a nezamestnaných v oblasti stavebníctva. Kniha prezentuje výsledky 3-ročnej práce medzinárodného kolektívu autorov z Poľska, Talianska a Rumunska, pričom Slovensko v nej zastupuje prof. Várkoly z Dubnického technologického inštitútu.
Viacerí účastníci potvrdili, že podujatie splnilo ich očakávania z hľadiska odbornosti, aj z hľadiska vytvoreného priestoru na networking a diskusné fórum o inovačných trendoch v oblasti modernizácie vzdelávania. Podľa prvých negociácií k príprave ďalšieho ročníka, ktoré sa už začali, je piaty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie plánovaný na koniec mája 2014 v Brne. 

Poďakovanie: vedecký garant a organizátori konferencie ďakujú za spoluprácu hlavným partnerom konferencie – spoločnostiam e-learnmedia, s. r. o., Dupres Consulting s. r. o. a Dupres s. r. o., ako aj slovenským, českým a poľským odborným, mediálnym a mediálno-odborným partnerom konferencie – Garmin, B&M InterNets spol. s r. o., CITO Digital s. r. o., SOVA Digital a. s., Media/ST, Strojárstvo/Strojírenství, Stavebníctvo a bývanie, PC REVUE, INFOWARE, SMARTTECH 3D scanners, Pastel – reklamné štúdio, T. Smaragd, KAQUN Sk s. r. o., Dubnické noviny, education.sk, konferencie.sk, edumenu.cz, portalvs.sk a Televízia Považie.

   
         

XI. medzinárodné vedecké sympózium Geschichte der Erwachsenenbildung in Zentraleuropa

Termín konania: 6. - 8. septembra 2012
Miesto konania: Trenčianske Teplice
Hlavné zameranie: manažérstvo kvality vysokých škôl, inštitúcií celoživotného vzdelávania a výučby na vysokých školách

V dňoch 6. – 8. septembra 2012 sa konalo v Hoteli Most Slávy v Trenčianskych Tepliciach 11. medzinárodné vedecké sympózium s názvom Európske štandardy vzdelávania v systéme manažérstva kvality vysokých škôl a inštitúcií celoživotného vzdelávania (Geschichte der Erwachsenenbildung in Zentraleuropa). Podujatie zorganizoval Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom s cieľom vytvoriť kreatívne prostredie na prezentáciu a výmenu najnovších teoretických poznatkov i praktických skúseností z oblasti manažérstva kvality vysokých škôl, inštitúcií celoživotného vzdelávania a výučby na vysokých školách.
K aktuálnej téme kvality vzdelávania sa prišli vo svojich odborných príspevkoch vyjadriť, ale aj si vypočuť zaujímavé prednášky ostatných spíkrov, rektori, prorektori, dekani vysokých škôl a univerzít zo Slovenska a zahraničia, zástupca MŠVVaŠ SR, ministerský radca z Rakúska, vedúci ústavov a pracovníci inštitúcií celoživotného vzdelávania, vysokoškolskí a stredoškolskí pedagógovia i študenti. Spolu takmer 70 účastníkov zo Slovenska a ďalších siedmich európskych krajín (ČR, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Rakúsko, Turecko, Poľsko) tak spoločne nadviazalo na tradíciu konania sympózia na tému história vzdelávania dospelých v strednej Európe, ktorú v roku 1995 založili na Mariborskej univerzite v Maribore, Slovinsko.
Súčasťou otváracieho ceremoniálu aktuálneho ročníka bol slávnostný akt podpísania zmluvy o spolupráci medzi Dubnickým technologickým inštitútom v Dubnici nad Váhom a Vysokou školou Eötvös József v Baji, Maďarsko. Zmluvu o medzinárodnej spolupráci podpísali rektori škôl RNDr. Karol Korintuš a prof. Mihály Sári, PhD., ktorí svojim podpisom potvrdili záujem týchto vysokých škôl spoločne riešiť úlohy na poli vzdelávania, vedy a výskumu. Toto gesto svedčí o tom, že 11. ročník sympózia sa zameriaval nielen na výmenu vedomostí a názorov, ale aj na nadväzovanie a prehlbovanie kontaktov medzi vzdelávacími inštitúciami. Ako potvrdili mnohí účastníci, celé sympózium sa nieslo v priateľskej atmosfére, ku ktorej určite prispela dobrá organizácia i pestrý sprievodný program. Veď komu by sa nepáčila cimbalová muzika, ktorá hrala na štvrtkovom slávnostnom bankete, či piatková exkurzia do neďalekého historického Trenčína? Počas sprievodných akcií mali hostia zároveň priestor na networking a neformálnejšie diskusie.
Závery sympózia, ktoré zhrnula vedecká garantka sympózia, doc. PhDr. Viola Tamášová, CSc., akcentujú hlavne tieto myšlienky:
- v oblasti kvality riadenia je potrebné venovať pozornosť evaluačným procesom z aspektu riadenia školy,
- v oblasti vzdelávania dospelých je potrebné venovať pozornosť otázkam kvality uplatňovaním systémového prístupu,
- v oblasti manažovania kvality celoživotného vzdelávania je potrebné vytvoriť projekt pre zavedenie a uplatnenie riadenia kvality inštitúcií celoživotného vzdelávania a ich vnútorného hodnotenia.

Nasledujúci 12. ročník medzinárodného vedeckého sympózia „Geschichte der Erwachsenenbildung in Zentraleuropa“ je plánovaný na rok 2014 v maďarskom Debrecíne. Zástupcovia Debrecínskej univerzity v Debrecíne už teraz začali negociácie o príprave tohto významného podujatia, ktoré spracováva a snaží sa posúvať riešenie problematiky kvality vzdelávania v Európe.

Poďakovanie
Vedecká garantka a organizátori konferencie ďakujú za pomoc a podporu sponzorom a partnerom sympózia, hlavne spoločnostiam T. Smaragd, Impulz – reklamná agentúra s.r.o., Pastel reklamné štúdio, Kaqun sk, s. r. o. a ďalším sponzorom, ako aj mediálnym partnerom sympózia – Televízia Považie, Televízia Trenčín, Televízia Trenčianske Teplice, education.sk, konferencie.sk, edumenu.cz, portalvs.sk, Dubnické noviny a eFocus – časopis o znalostnej spoločnosti a informačných technológiách.

   
         

Medzinárodná vedecká konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2012

Termín konania: 28. - 29. mája 2012
Miesto konania:  Łomża, Poľsko
Hlavné zameranie: vzdelávanie pomocou prvkov moderných technológií, e-learning, IT interaktívna mediálna a mobilná komunikácia

Tretí ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Dnešné Trendy Inovácií sa konal v dňoch 28. – 29. mája 2012 v poľskom meste Łomża v spolupráci Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom a Štátnej vysokej školy informatiky a obchodu v Łomży (PWSIP, Panstwowa Wyzsza Szkola Informatyki i Przedsiebiorczosci w Łomży). Tým sa konferencia niesla tento rok v znamení inovácií nielen v rámci tém a obsahového zamerania odborných príspevkov, ale aj celkovej organizácie tohto periodického medzinárodného vedeckého podujatia. Po prvýkrát sa totiž konalo v zahraničí a po prvýkrát si organizačné povinnosti rozdelili dvaja partneri.
Mesto Łomża, zastúpená primátorom, a hlavne partnerská vysoká škola PWSIP sa stali srdečnými hostiteľmi cca 50 odborníkov z poľských, slovenských, českých a ukrajinských vysokých škôl , firiem a spoločností. Tí v priestoroch novej a moderne vybavenej školy predstavili výsledky svojej práce a podelili sa o vedomosti a skúsenosti z oblasti modernizácie vzdelávacieho procesu a trendov využívania elektronických technických pomôcok vo vzdelávaní.
Mnohí spíkri otvorili nové témy a vyvolali živé diskusie o problémoch v tejto oblasti a možných cestách riešenia. Veľký záujem vzbudili prezentácie odborníkov z fachu, z ktorých mnohé boli interaktívne a spestrené názornými ukážkami. Príkladom môže byť predvádzacia prednáška spoločnosti Garmin, počas ktorej sa prítomní dozvedeli o novej rade špičkových navigačných systémov s modernými mobile learning aplikáciami, a mohli si ich na predvádzacej navigácii osobne odskúšať, nastaviť a zmeniť parametre a aplikácie podľa seba. Prednáška obchodnej riaditeľky spoločnosti Smarttech popularizovala 3D skenery, ktoré nachádzajú čoraz širšie využitie aj vo vzdelávaní. Záujemcovia sa mohli nechať zosnímať 3D skenerom, svoje podobizne si pozrieť v špeciálnom programe a odniesť si ich na USB kľúči ako jednu zo spomienok na svoju účasť na tomto podujatí. Zaujímavá bola aj prezentácia firmy B&M InterNets z Brna, ktorú autori venovali moderným koncepciám e-learningu.
Väčší priestor na networking a neformálnejšie rozhovory poskytli aktivity sprievodného programu ako slávnostný banket a záverečný medzinárodný workshop. Na ňom sa diskutovalo o možnostiach budúcej odbornej spolupráce zúčastnených inštitúcií čo sa týka medzinárodných vedecko-výskumných projektov, tvorby vysokoškolských učebníc, vedeckých monografií a vedeckých príspevkov do karentovaných časopisov.
Príspevky účastníkov a odborné ponuky mediálno-odborných partnerov konferencie vyjdú v printovej recenzovanej monografii v anglickom jazyku a na CD nosiči.
Že bol aj tento ročník konferencie prínosný po odbornej aj spoločenskej stránke, potvrdili mnohí účastníci. Za takmer ročnú prípravu tohto odborného vedeckého podujatia patrí vďaka predovšetkým prodekanovi Inštitútu obchodu PWSIP dr. Ryszardovi Szczebiotovi a jeho lokálneho organizačného tímu v Łomżi, ako aj partnerom zo slovenskej strany – vedeckému garantovi konferencie prof. Ladislavovi Várkolymu a jeho organizačnému tímu z DTI.
Už teraz sa začali negociácie o spolupráci a organizovaní štvrtého ročníka konferencie DTI 2013, ktorá získava v odborných kruhoch čoraz vyššiu reputáciu a naberá na význame.

Vedecký garant a organizátori konferencie ďakujú touto cestou za spoluprácu hlavným partnerom konferencie – spoločnostiam e-learnmedia, s. r. o., Dupres Consulting s. r. o. a Dupres s. r. o., ako aj odborným, mediálnym a mediálno-odborným partnerom konferencie – Garmin, Media/ST, Strojárstvo/Strojírenství, Stavebníctvo a bývanie, B&M InterNets, PC REVUE, INFOWARE, eFocus – časopis o znalostnej spoločnosti a informačných technológiách, Dubnické noviny, education.sk, konferencie.sk, edumenu.cz, portalvs.sk. Z poľskej strany patrí vďaka hlavne firmám Smarttech Sp. Z.o.o., Super Łomża.pl a Narexinfo.pl.

   
         

Medzinárodná vedecká konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2011

Termín konania: 7. - 8. júla 2011
Miesto konania: Dubnica nad Váhom
Hlavné zameranie: vzdelávanie pomocou prvkov moderných technológií, e-learningu, IT interaktívnej mediálnej a mobilnej komunikácie

Aj druhý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Dnešné Trendy Inovácií 2011 sa niesol v duchu získavania a výmeny nových informácií z oblasti e-learningu a používania prvkov moderných technológií vo vzdelávacom procese. Vedecký garant konferencie, prof. Ing. Ladislav Várkoly, PhD., pre ňu nastolil ako nosnú tému problematiku vzdelávania pomocou IT interaktívnej mediálnej a mobilnej komunikácie, s ktorou úzko súvisí jej financovanie aj prostredníctvom medzinárodných a regionálnych grantových projektov, práca expertných skupín MŠVVaŠ SR a problematika plagiatorizmu.
Podujatie, ktoré zorganizovala vysoká škola Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom vo svojich priestoroch, sa konalo v dňoch 7. – 8. júla 2011. Viac ako 70 špecialistov z cca 20 vysokých škôl a univerzít zo Slovenska a zahraničia, hlavne Českej republiky a Poľska, ale aj odborníci z praxe a predstavitelia miestnej samosprávy si prišli rozšíriť svoje poznanie a niektorí sa aj podelili o výsledky svojej práce prostredníctvom prednášok a prezentácií, z ktorých niektoré boli spestrené názornými ukážkami a interaktívnymi vstupmi. Možnosť videopríhovorov využili spíkri z Poľska a Ukrajiny, ktorí sa nemohli na konferencii zúčastniť osobne. K prestíži konferencie určite prispeje printová recenzovaná monografia v anglickom jazyku a elektronický recenzovaný zborník z príspevkov konferencie, ktoré budú vydané v blízkom čase. Priestor na neformálnejšie diskusie a nadväzovanie kontaktov poskytol slávnostný banket v prvý večer podujatia, počas ktorého rektor školy, prof. Ing. Dušan Repčík, CSc., pokrstil nový vedecký časopis Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom Acta Technologica Dubnicae. Ako potvrdil, v časopise budú v anglickom jazyku publikované vedecké štúdie a odborné články výskumných a pedagogických pracovníkov nielen z Dubnického technologického inštitútu.
Záver vedeckej konferencie patril medzinárodnému workshopu, ktorý bol využitý hlavne na diskusiu o možnostiach budúcej spolupráce zúčastnených inštitúcií. Podľa vedeckého garanta podujatia splnila konferencia aj tento rok svoj cieľ, pretože vytvorila priestor na networking, diskusiu a tok informácií o dnešných trendoch inovácií hlavne v oblasti modernizácie vzdelávacieho procesu. A takisto sa podarilo splniť očakávania účastníkov, z ktorých sa viacerí pochvalne vyjadrili, že druhý ročník dobre zorganizovanej medzinárodnej vedeckej konferencie mal gradujúcu odbornú úroveň.

Konferencia DTI 2011   Konferencia DTI 2011   Konferencia DTI 2011
         

Medzinárodná vedecká konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2010

Termín konania: 3. - 4. júna 2010
Miesto konania: Trenčín
Hlavné zameranie: informačné technológie, e-learning a ich využívanie vo vzdelávacom procese

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, vysoká škola poskytujúca bakalárske vzdelanie v študijnom odbore Učiteľstvo praktických predmetov, zorganizoval v dňoch 3. – 4. júna medzinárodnú vedeckú konferenciu Dnešné Trendy Inovácií 2010. Na konferencii, zameranej na problematiku e-learningu a využívanie informačných technológií vo vzdelávacom procese, sa zúčastnilo cca 70 odborníkov z oblasti odborného vysokoškolského vzdelávania zo slovenských a zahraničných vysokých škôl, najmä z Poľska, Česka a Ukrajiny, ale aj zo súkromných spoločností a regionálnych samospráv, ktorí sa prišli podeliť o výsledky svojej práce a zároveň si rozšíriť obzory o informácie od svojich kolegov. K prestíži konferencie prispieva aj medzinárodne recenzovaný zborník s ISBN a EAN kódom, v ktorom boli publikované všetky príspevky konferencie.
Súčasťou programu bol slávnostný banket a v rámci neho krst slovensko-poľskej vedeckej monografie Možnosti využitia PC a PC sietí od autorov Ladislava Várkolyho a Leszeka Kieltyku. Publikáciu, ktorá oboznamuje so základnými službami informačno-komunikačných technológií, pokrstil rektor Dubnického technologického inštitútu, prof. Dušan Repčík. Počas banketu bolo predstavené aj prvé číslo časopisu DTIčko, na ktorom spolupracovali sami študenti DTI.
Dvojdňové vedecké sústredenie ukončil medzinárodný workshop, využitý hlavne na diskusiu o možnostiach budúcej spolupráce zúčastnených inštitúcií. Podľa vedeckého garanta podujatia, prof. Ladislava Várkolyho, splnila konferencia svoj cieľ, keďže poskytla dostatok príležitostí na networking, výmenu skúseností a spoločné hľadanie riešení v oblasti modernizácie vzdelávania nielen na vysokých školách. Mnohí účastníci potvrdili, že išlo o pre nich prínosné podujatie, na ktorom sa dobre cítili, a tešia sa na jeho pokračovanie.
Organizátori konferencie ďakujú za spoluprácu a pomoc hlavným partnerom konferencie – spoločnostiam e-learnmedia, s.r.o., Dupres Consulting s.r.o. a Dupres s.r.o., ako aj mediálnym a mediálno-odborným partnerom konferencie – PC REVUE, INFOWARE, IN STORE Slovakia, eFocus - časopis o znalostnej spoločnosti a informačných technológiách, Media/ST, Strojárstvo, Stavebníctvo a bývanie, education.sk, konferencie.sk, MY Noviny stredného Považia, Dubnické noviny, Televízia Trenčín a Televízia Považie.

         
     

Vedecko-odborná konferencia Zvyšovanie kvality vzdelávania na súkromných vysokých školách v podmienkach vedomostnej spoločnosti

Termín konania: 8. októbra 2009

Miesto konania: Trenčín

Zameranie:  zvyšovanie kvality vzdelávania na súkromných vysokých školách v podmienkach vedomostnej spoločnosti

Pod organizačnou taktovkou Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom sa 8. októbra 2009 konal III. ročník vedecko-odbornej konferencie na tému zvyšovania kvality vzdelávania na súkromných vysokých školách v podmienkach vedomostnej spoločnosti v hoteli Brezina v Trenčíne.
Dubnický technologický inštitút ako vysoká škola, ktorej poslaním je okrem poskytovania bakalárskeho vzdelávania v študijnom odbore Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy aj uskutočňovanie tvorivého vedeckého bádania, sa stala hostiteľom početnej skupiny odborníkov z akademického prostredia i praxe. Jedným z najvzácnejších hostí bol štátny tajomník MŠ SR, Ing. Jozef Habánik, PhD., pod záštitou ktorého sa konferencia konala. Účastníkom sa prihovoril hneď po úvodnom prejave rektora školy, prof. Ing. Dušana Repčíka, CSc., a pozdrave náčelníka vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, brigádneho generála Ing. Mariána Áča, PhD.
Po prvej spoločnej časti sa prednášajúci aj účastníci rozdelili do dvoch odborných sekcií, v ktorých si podľa svojho zamerania a potreby mohli vypočuť príspevky buď na tému zvyšovania úrovne odborného vzdelávania na stredných školách a o význame informačných technológií pri jeho modernizácii alebo z oblasti ekonomických procesov v podmienkach vedomostnej ekonomiky. Spolu 11 prezentácií poskytlo podľa mnohých účastníkov ucelený pohľad na aktuálne dianie a problémy v prostredí nielen súkromných vysokých škôl a načrtlo rôzne pohľady na ich riešenie. Konferencia s medzinárodnou účasťou poslúžila zároveň ako odborné diskusné fórum, na ktorom sa stretli zástupcovia súkromných aj verejných vysokých škôl i súkromných firiem, aby si vymenili skúsenosti z praxe, svoje názory či postrehy. Hneď po konferencii sa uskutočnilo aj zasadnutie Akademického senátu a Vedeckej rady Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom, na ktorých sa o.i. privítali noví členovia a diskutovalo o aktuálnych úlohách školy v akademickom roku 2009/2010.
Dubnický technologický inštitút ostal verný svojej povesti vysokej školy, ktorá sa aktívne zapája do vedeckých a výskumných aktivít a snaží sa prispieť k budovaniu a rozvoju znalostnej ekonomiky na Slovensku.

         
         

 

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.